บุคลากรสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์