บุคลากรสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง

หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์